O nas


LCTIS.pl

Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia jest prywatnym ośrodkiem specjalizującym się w terapii logopedycznej oraz psychoterapii. Zespół ŁCTiR tworzą:

Agata Deckert-Brzezińska

Przedstawiając własną osobę w pierwszej kolejności najprawdopodobniej wypadałoby wypunktować liczne studia, szkolenia, a także kursy, które potwierdzałyby moje kompetencje w zakresie prowadzonej przeze mnie terapii logopedycznej. Jednak chciałabym zacząć nieco inaczej. Odkąd pamiętam chciałam pomagać ludziom, wspierać ich w przezwyciężaniu problemów i trudności. Wartości, w centrum których znajduje się człowiek i pomaganie innym wyniosłam z rodzinnego domu, moi rodzice zawodowo również zajmują się pomaganiem innym.

Sukcesy terapeutyczne moich pacjentów są jednocześnie moimi sukcesami i stanowią dla mnie źródło ogromnej radości. Z przyjemnością i nieskrywaną satysfakcją obserwuję postępy moich wszystkich podopiecznych. Jednocześnie z chęcią podejmuję kolejne wyzwania terapeutyczne. Aby moja pomoc był skuteczna systematycznie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i studiach. Poniżej przedstawiam niektóre z nich:

 • 2010 i 2011
  • ukończenie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Łódzkim - pedagogika rewalidacyjna oraz pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.
 • 2012
  • studia podyplomowe - logopedia z emisją głosu - Uniwersytet Łódzki
  • uzyskanie certyfikatu I-go, a następnie II-go stopnia z logopedycznych
   warsztatów naukowo – szkoleniowych z zakresu diagnozy i terapii jąkania i innych niepłynności mówienia,
 • 2013
  • Szkolenie z jąkania wczesnodziecięcego – profilaktyka, diagnoza, terapia.
 • 2014
  • Studia podyplomowe z neurologopedii - Uniwersytet Śląski.
  • Szkolenie z terapii taktylnej wg programu MNRI dr Swietłany Masgutowej.
  • Szkolenie z terapii jąkania dzieci w wieku szkolnym.
 • 2015
  • Szkolenie z odruchów ustno-twarzowych I-go, a następnie II-go stopnia wg programu MNRI dr Swietłany Masgutowej.
  • Warsztaty z pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera na różnych poziomach edukacji.
 • 2016
  • Warsztat z zakresu wspomagania uczenia z zaburzeniami komunikacji.
 • 2017
  • "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoz i trening
   bazowych umiejętności komunikacyjnych".
  • Szkolenie: Giełkot- jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie.
  • Szkolenie: Możliwości i ograniczenia terapii jąkania wczesnodziecięcego.
 • 2018
  • Szkolenie z zakresu terapii interakcyjnej rodzic - dziecko dla jąkających dzieci w wieku do lat 7 - PALIN PCI.
 • 2019
  • Guguhopla od zabawy do mówienia od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego.
  • Od jedzenia, połykania, oddychania do mówienia - rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy.
  • Autyzm, mutyzm, afazja czy opóźniony rozwój mowy? Diagnoza różnicowa zaburzeń, w których osiowym objawem jest niepraiwdłowo funkcjonująca komunikacja.
  • Przychodzi dziecko do logopedy. Jak profesjonalnie przeprowadzić badanie logopedyczne.
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.
 • 2021
  • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci
   ze złożonymi potrzebami komunikacji.
 • 2022
  • AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się.
  • Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC. Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.

Dodatkowo w latach 2009 - 2014 zbierałam doświadczenie w roli wolontariusza na turnusach terapeutycznych dla osób jąkających się, organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Pracowałam także jako neurologopeda w Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim, w latach 2013 - 2021 pracowałam jako logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadziłam indywidualną terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także grupową terapię niepłynności mówienia dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo jako członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju prowadziłam terapię najmłodszych podopiecznych, u których rozwój mowy z różnych przyczyn (takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji) został zakłócony. Aktualnie prowadzę własną praktykę w ŁCTiS.

Kamil Brzeziński

Z wykształcenia, podobnie jak Steve de Shazer współtwórca terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (Solution Focused Brief Therapy), jestem socjologiem, a psychoterapia obok pracy akademickiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, stanowi jedną z moich pasji. Doświadczenie psychoterapeutyczne zacząłem zdobywać od roku 2014, w którym ukończyłem „Szkołę ABC Terapii Krótkoterminowej” w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. W 2023 roku ukończyłem natomiast 4-letnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzone przez Centrum Terapii Krótkoterminowej. Studium posiada status 4-letniej szkoły psychoterapii, zgodnie z wymaganiami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo od roku 2015 regularnie uczestniczę w licznych warsztatach podnoszących moje kompetencje psychoterapeutyczne:

 • John Wheeler „Terapia rodzin” (2015);
 • Aryeh Keshet - Baksht „Opitmal Stress Management” (2015);
 • Brigitte Lavoie „Zastosowanie podejścia BSFT w psychoterapii dzieci i młodzieży” (2016);
 • Guy Shennan „Czynniki leczące w terapii - konstruktywne słuchanie” (2017);
 • Peter Sundman „Terapia BSFT: pracując z grupami, dialogami i metaforami (2017);
 • Mariola Lelonkiewicz, Jacek Lelonkiewicz „Zastosowanie podejścia BSFT w terapii małżeństw i rodzin” (2017).

Od roku 2014 współpracuję ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”, gdzie miałem okazję obserwować pracę psychoterapeutyczną, a następnie prowadzić grupę wsparcia dla osób z problemami psychicznymi. Od roku 2015 prowadzę indywidualną psychoterapię osób z niepłynnością mówienia. W roku 2017 odbyłem także staż w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży „IMBRYK”, w którym miałem możliwość współprowadzenia terapii rodzinnej. Odbyłem również staż na Oddziale Zaburzeń Afektywnych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie prowadzę psychoterapię w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”, a także w ramach ŁCTiS.