Terapia logopedyczna


LCTIS.pl

Pomoc logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia to zakres działań, które mają na celu usprawnienie wszystkich funkcji, które zostały zidentyfikowane w czasie diagnozy, jako obszary wymagające stymulacji i wsparcia. Każde działanie terapeutyczne jest planowane indywidualnie i ma na celu uwzględnienie potrzeb podopiecznego (małego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, osoby dorosłej). Prowadzimy terapię dzieci z samoistnym opóźnionym rozwojem mowy, a także opóźnieniem rozwoju mowy wynikającym z innych trudności rozwojowych (zaburzenie ze spektrum autyzmu, choroby genetyczne, trudności w komunikacji wynikające z uszkodznie UN). Istnieje wiele metod terapii, a także wiele podejść terapeutycznych, staramy się szkolić w różnych zakresach po to, aby móc dopasowywać do pacjenta konkretne oddziaływania, które przyniosą najwięcej korzyści. Prowadzona przez nas terapia jest indywidualna i zawiera instruktaż dla rodziców i opiekunów do pracy w domu. Wyjątek stanowi terapia niepłynności mowy, która jest indywidualna w początkowej fazie, a później przechodzi w etap terapii grupowej.

Terapia jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym

Terapię jąkania u małych dzieci prowadzimy metodą Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI). Polega ona na dokładnym zdiagnozowaniu potrzeb dziecka i rodziny, która wspólnie z terapeutą pracuje nad sposobami pomocy dziecku jąkającemu się. Terapią objęte jest nie tylko dziecko, ale przede wszystkim rodzice lub opiekunowie. Oddziaływanie i skuteczne wspieranie przez osoby bliskie stanowi bardzo istotny punkt w terapii. W czasie spotkań odkrywa się zasoby drzemiące w rodzicach i w dziecku, które odpowiednio ukierunkowane stają się kluczem do pokonania trudności towarzyszących małemu pacjentowi. Dodatkowo w ramach programu Palin PCI, jeśli zachodzi taka potrzeba, stosuje się terapię bezpośrednią, ukierunkowaną na modyfikację sposobu mówienia dziecka, związaną ze zwolnionym tempem mówienia, pauzowaniem i delikatnym startem mowy. Program, na którym opieramy terapię dzieci przedszkolnych daje możliwość prowadzenia zarówno terapii pośredniej, jak i bezpośredniej, co powoduje, że metoda ta jest skutecznym narzędziem w pomocy jąkającemu dziecku i jego rodzinie. Inna formą terapii bezpośredniej, niż proponowana w opisanym wyżej programie, jest modyfikacja jąkania. Wybór podejścia terapeutycznego dostsowany jest do potrzeb i możliwości dziecka.

Terapia jąkającej się młodzieży i dorosłych

Działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także do dorosłych prowadzone są w kilku etapach.

  1. Pierwszy z nich to spotkania indywidualne (uczestnik terapii i osoba/osoby wspierające proces terapeutyczny), na których uczestnik poznaje możlwiości terapeutyczne. Po wybraniu określonej drogi (mówienie bardziej płynne/jakanie bardziej płynne/podejście hybrydowe) poznaje techniki i trenuje je. Ma również możlwiość pracy nad szukaniem skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i logofobią, czyli lękiem przed mówieniem. Swoją terapię opieramy między innymi na podejściu TSR - terapia skoncentrowana na rozwiązaniu. Spotkania z psychoterapeutą pozwalają na odnanlezienie sposobów rozwiązywania problemów, a osoba lub osoby wspierające – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, partner, partnerka odkrywają, jak skutecznie wspierać proces terapeutyczny.

  2. Drugim etapem są spotkania grupowe. W czasie zajęć uczestnicy doskonalą poznane techniki, stosując je między innymi w psychodramie, grach i prezentacjach. Zajęcia prowadzone są przez neurologopedę i psychoterapeutę, poruszane są na nich zagadnienia związane z asertywnością, pewnością siebie, radzeniem sobie w rozmaitych sytuacjach życiowych.

  3. Trzecim i ostatnim etapem jest socjoterapia i stosowanie poznanych technik w życiu codziennym.

Turnusy dla młodzieży i dorosłych jąkających się

Zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami czasowymi organizujemy wyjazdy, w czasie których prowadzimy intensywną terapię logopedyczno-psychoterapeutyczną ukierunkowaną na stosowanie poznanych technik w życiu codziennym, a także zwiększenie pewności siebie oraz wypracowanie skutecznych sposób radzenia sobie ze stresem. Turnusy skierowane są do osób, które wcześniej odbyły diagnozę, a także poznały wybrane techniki mówienia.

Terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi


Terapia prowadzona jest w oparciu o model aktywny dr Magdaleny Grycman. Jest to budowanie sposoby komunikacji z dzieckiem w stu procentach dostosowanym do jego możliwości i potrzeb. Takie podejście sprawia, że komunikacja jest skuteczna, dziecko uczy się, że jego zachowania i potrzeby mają znaczenie. Dzięki temu staje się spokojniejsze i otwarte na kolejne działania. Pracujemy w modelu superwizyjnym, dzięki nagraniom i analizom naszej pracy działania są na bieżąco udoskonalane i dostosowywane do aktualnych możliwości dziecka i rodzica.

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna


Proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia taktylna związana jest ze zmysłem dotyku i ze specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami, ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała. (Źródło: Masgutowa S., 2005, Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej).

Terapia integracji odruchów ustno-twarzowych


Oddziaływania z zakresu terapii integracji odruchów orofacjalnych przeznaczone są dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo. Upośledzone odruchy, blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki, są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją. Celem oddziaływań jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do jedzenia i mowy. (Źródło: Międzynarodowy Instytut dr Svieltany Masgutovej: http://masgu.com/integracja-odruchow-ustno-twarzowych/).

Wszystkie terapie, poza turnusami, prowadzone są w siedzibie ŁCTiS w Łodzi przy ulicy 11-go Listopada 41, blok nr 37.